Verksamhet

S.K.V. (=Svenska Kulturens Vänner) r.f.

Föreningen heter officiellt S.K.V. (=Svenska Kulturens Vänner) r.f. i Uleåborg. Föreningen grundades år 1921 och har som ändamål att förena den svensktalande befolkningen i Uleåborg med omnejd och att främja dess intressen i fråga om bildning och andra allmänna kulturuppgifter på svenska. Detta ska ske bl.a. genom att upprätthålla fastigheter i Uleåborg för Skolgarantiföreningen r.f.:s (SPSU och SBT) ändamål. Utöver detta ska föreningen utöva verksamhet, som främjar den svensktalande befolkningens i Uleåborg bildning.

Föreningen upprätthåller även Luckan i Uleåborg samt medverkar i Norden-Centret i Uleåborg. Enhetschefen verkar som föreningens sekreterare och leder föreningens dagliga verksamhet.

S.K.V:s kulturarbete sker främst via det Nordiska kulturcentret i Uleåborg som även hyser den nordligaste av landets alla Luckan. Vänligen kontakta S.K.V.:s kultursekreterare i frågor som berör evenemang etc. Du hittar oss även på facebook och instagram (@luckaniuleaborg). Följ gärna även sidan På svenska i Uleåborg | Facebook. Där lägger vi upp våra svenskspråkiga.

Instagram Luckan Uleåborg

Medlemmar

Föreningens medlemmar och förslag till hedersmedlemmar godkänns av respektive styrelse på basis av ansökan. Föreningen för ett register över sina medlemmar. Kriterierna för medlemskap uppdateras och kommer till denna sida efter det.

Historia

Föreningen Svenska Kulturens Vänner (S.K.V.) i Uleåborg r.f. grundades 1921. Föreningens ändamål är att förena den svensktalande befolkningen i Uleåborgs och främja dess intressen i fråga om bildning och andra allmänna kulturuppgifter på svenska, genom att bl.a. upprätthålla fastigheter i Uleåborg för Svenska Privatskolan i Uleåborgs ändamål. Personerna bakom grundandet var häradshövding Oscar Calamnius, bankdirektör Mikael Bergroth, ingenjör Gunnar Hammar, folkskolelärare Masalin och lektor Hannelius. En donation av kommersrådet K.A. Snellman var av yttersta vikt för föreningen och det svenska i Uleåborg.

Fastigheter för Svenska Privatskolan i Uleåborg och Svenska Barnträdgården i Uleåborgs ändamål

Det var ovan nämnda donation som möjliggjorde att SKV kunde köpa tomten och byggnaderna vid hörnet av Torikatu och Sepänkatu 1931. Efter detta har föreningen ägt och förvaltat denna fastighet där Svenska Barnträdgården och Svenska Privatskolan i Uleåborg bedriver sin verksamhet. Genom åren så har föreningar/bolag så som Svenska Elevhemmet i Uleåborg, Svenska Syföreningen i Uleåborg, Folkskolan (upprätthållen av SKV) samt Musikaliska föreningen verkat i fastigheten.

Fastigheten vid Sepänkatu 7 har genom åren genomgått ett antal renoveringar, den senaste grundrenoveringen utfördes 2001. Efter det har fastigheten årligen underhållits. Sommaren 2009 fick den ”gamla” sidan bla maskinell luftkonditionering samt matsalen förstorades.

1998 fick fastigheten vid Sepänkatu 7 sällskap av ett nybygge på gården. Gymnasieeleverna tog i bruk byggnaden som 3 år senare förlängdes. Idag verkar årskurserna 4-6 i dessa utrymmen.

Hösten 2002 konstaterade SKV:s dåvarande styrelse att utrymmen vid Sepänkatu 7 blev för trånga för SB och SPSU. Rehnbäck-Reinilä fastigheten vid Kajaaninkatu 15 köptes och renoverades. I och med detta fördubblades ganska snabbt verksamheten/antalet barn varför även Kajaaninkatu 13 anskaffades för SBT:s bruk.

Verksamheten var under åren 2004-2009 uppdelad på 2 adresser: Sepänkatu 7 och Kajaaninkatu 13/15 vilket var olyckligt i många avseenden. Samarbetet mellan barnträdgården och skolan var sporadiskt. Användning av gemensam personal var nästan omöjligt. Dessutom var driftkostnaderna avsevärt högre än med en verksamhet som är belägen vid samma adress.

Våren 2008 fick SKV:s dåvarande styrelse via omvägar information att fastigheten vid Sepänkatu 9 kommer till försäljning. Efter långa förhandlingar undertecknades köpebrevet under senhösten 2009. En omfattande renovering inleddes omedelbart. Ca 1500 kvadratmeter utav utrymmen skulle förvandlas till undervisningsutrymmen samt dessutom skulle barnträdgården få plats i den nya fastigheten. I samband med skolans 150 års festligheter invigdes de nya utrymmen i det sk Weckmanska huset.

Skolan fick sommaren 2014 sina första undervisningsutrymmen för huslig ekonomi samt ett auditorium.

Under hösten 2014 uppkom ett tillfälle att införskaffa det sk. Snellmanska huset som ligger på granntomten. Det krävdes snabba beslut av SKV:s styrelse pga. av fastighetens läge, försäljningspriset samt övriga spekulanter. Efter några månaders förhandlingar påbörjades ett omfattande planeringsarbete gällande fastigheten samt skol(/banttisgården. Resultatet har varit lyckat och till lycka för både barnträdgård och skola. Under sommaren 2015 renoverades det Snellmanska huset. Barnträdgården in ledde sin verksamhet i de nya utrymmena 2015.

SKV har under åren 1998-2016 varit till stor del inriktad att tillfredsställa barnträdgårdens och skolans utrymmesbehov. Nästan varje år har det pågått något större byggnadsprojekt. Alla renoveringar har gjorts pga. av tillväxten i barn/elevantalet och med tanke på barnen, eleverna och studerandena.

Under 2019 avyttrades fastigheten Nykäsenoja då SKV inte längre hade något behov för denna fastighet.

Under 2020 genomförde S.K.V. konditionsgranskningar av fastigheterna Sepänkatu 7-9 (inte gårdsbyggnaderna). Granskningarna genomfördes av Vahanen/Tammerfors och de blev färdiga november 2020. På basen av dessa utredningar så inleddes planeringen av kommande renoveringar.    

Under 2021 genomfördes Weckmanska takets renovering. Renoveringen av taket blev mer omfattande än planerat pga av att konstruktionen visade sig vara annorlunda jämfört med ursprungsläget.

Mellan 2021-2023 har S.K.V. styrelse fortsatt att utreda olika framtida fastighetsalternativ. Utredningen uppskattas bli färdig under december 2023. Processen informeras före det till medlemmar på allmänna möte och därefter till SPSU samt alla användare.

Kulturell verksamhet/Luckan och mot det Nordiska kulturcentret i Uleåborg-Toppen

Luckan Uleåborg inledde sin verksamhet år 2016 och drevs då av Nordens Hus. Detta svenskspråkiga informations- och kulturcenter i Uleåborg var senare också känt som Norden-Center (Pohjola-Keskus). Svenska Kulturens Vänner r.f. (S.K.V. i Uleåborg) står i dagens läge som huvudman för det förnyade Nordiska kulturcentret i Uleåborg, som döpts om till Toppen.


Toppen – Nordiska kulturcentret i Uleåborg och Luckan Uleåborg har som mål att förmedla information
och material om det som sker i det svenska Uleåborg och att värna om stadens finlandssvenska och nordiska kultur. Uleåborg är den nordligaste svenskspråkiga språkön i Finland. Tillsammans med speciellt de två andra större språköarna, Lahtis och Tammerfors, strävar vi till att samarbeta i frågor kring svensk kultur och fritid som stöd i språkutvecklingen, samt för den social hållbarheten. Vi arbetar starkt för språkplanering och främjande av språkgemenskap. För att stöda en levande svensk språkgemenskap och kultur i en finskspråkig kommun krävs ett brett samarbete mellan lokala svenska serviceproducenter, den egna kommunen och grannkommunerna, andra språköar och övriga Svenskfinland. Nordiska kulturcentret i Uleåborg och Luckan Uleåborg ligger geografiskt i närheten av
Nordkalotten och har därför också en särskild roll som en förmedlare inom det nordiska kultusamarbetet
inom Nordens arktiska område. Ökat samarbete med aktörer inom Sápmi och övriga nordliga Norden
står också som mål inom de närmast inkommande åren.