Verksamhet

Barnens, elevernas och studerandenas välmående

Elevhälsan är verksamhet som strävar efter att främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande. Elevhälsan ska även i ett tidigt skede kunna upptäcka och ingripa i sådant som utgör hinder för elevernas växande, utveckling och hälsa. Elevhälsan innebär både kollektivt och individuellt stöd. Den följer upp och utvärderar välbefinnandet i hela skolsamfundet, i enskilda klasser och hos enskilda elever. Både den gemensamma och den individuella elevhälsan ordnas i ett yrkesövergripande samarbete och ska i första hand arbeta förebyggande.

Barnens, elevernas och studerandenas välmående är ytterst viktigt för oss alla. Vi alla som arbetar för elevernas och studerandenas välmående är (se också kontaktuppgifter)

  • All personal
  • För hela skolans välmående, den gemensamma elevhälsan och skolans elevhälsogrupp (EHG)
  • Skolhälsovårdstjänster (skolhälsovårdare och skolläkare)
  • Psykolog- och kuratorstjänster
  • Skolcoach

Gemensam elevhälsa

Med det kollektiva stödet menas skolans verksamhetskultur som har som avsikt att främja lärande, välmående, hälsa, växelverkan och delaktighet i skolgemenskapen. Den stävar också efter en sund och trygg skolmiljö som är fri från hinder. En välfungerande elevhälsa förverkligas genom att hela personalen i skolan samarbetar för elevens bästa. Elevhälsan hör därmed till alla som arbetar på skolan och till dem som ansvarar för elevhälsotjänsterna. Skolans elevhälsogrupp ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av den gemensamma elevhälsan i samarbete med skolans personal, eleverna och vårdnadshavarna. Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att påverka är av central betydelse för den gemensamma elevhälsan. Skolans elevhälsogrupp ansvarar även för uppgörande, genomförande och uppföljning av en elevhälsoplan i skolan. Elevhälsoplanen utarbetas i samråd med skolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare. Skolan uppdaterar sin elevhälsoplan läsårsvis.

Skolans elevhälsogrupp

Skolans elevhälsogrupp (EHG) ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av den gemensamma elevhälsan samt den allmänna trivseln i skolan. Enskilda elevers ärenden behandlas inte i EHG.

Gruppen leds av skolans rektor. Gruppens övriga medlemmar är biträdande rektor, speciallärare, skolpsykolog, och/eller -kurator, skolhälsovårdare samt studiehandledare i årskurserna 7-9. Även elevkåren och vårdnadshavare kan vara delaktiga i elevhälsogruppens arbete. Vid behov kan också andra sakkunniga och representanter för t.ex. ungdomsväsendet, specialsjukvården och andra aktörer kallas in på möten.

Individuell elevhälsa

Eleverna har också rätt till individuell elevhälsa som innefattar skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande behandling av individuella elevhälsoärenden. Vid SPSU ordnas elevhälsotjänster som ett samarbete mellan skolan och social- och hälsovårdssektorn vid Uleåborgs stad. I individuella elevhälsoärenden kalls sakkunniga och ett stödnätverk alltid samman i samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare. Behandlingen av elevens ärende i den individuella elevhälsogruppen dokumenteras i en elevhälsojournal. I arbetet följs bestämmelser för olika yrkesgrupper, sekretess samt bestämmelser för hur information får överlåtas och mottagas.

Elev- och studerandehälsotjänster

Skolhälsovårdens basuppgift är att främja hälsa och välmående, förstärka föräldraskapet samt skapa en trygg och hälsofrämjande skolmiljö. Till skolhälsovårdstjänsterna hör i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

· att främja en sund och trygg skolmiljö och främja välbefinnandet i skolan

· att följa och främja elevernas uppväxt och utveckling samt deras hälsa och välbefinnande

· att i ett tidigt stadium identifiera och stöda elevens behov av stöd och i samarbete med de andra aktörerna inom elevhälsan vid behov hänvisa barnet till ytterligare undersökningar och fortsatt vård

Därtill ska skolhälsovården tillhandahålla första hjälpen och sjukvård för skolelever. Skolhälsovårdaren träffar alla elever i alla årskurser. Skolläkaren träffar eleverna individuellt ett par gånger under deras skoltid. Omfattningen av hälsoundersökningarna är olika för olika årskurser. I omfattande hälsoundersökningar ingår en heltäckande kartläggning av elevens hälsa inklusive en redogörelse för elevens och familjens hälsovanor. Vid undersökningen beaktas elevens åsikt om sig själv med avseende på hälsa, välmående, skolgång, skoltrivsel och kamratrelationer.

Psykolog- och kuratorstjänster

Psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan innefattar:

1) Främjande av skolgemenskapens välbefinnande samt samarbete med elevernas vårdnadshavare och andra anhöriga

2) Stödande av elevens lärande och välbefinnande samt sociala och psykiska förutsättningar

En elev har rätt att få träffa skolpsykolog eller skolkurator snarast möjligt, men senast inom sju dagar sedan eleven har begärt om detta. En diskussion ska även ordnas om kontakten tagits av vårdnadshavare eller någon annan person, om det inte är fråga om endast rådgivning eller när diskussion inte är nödvändig. I akuta situationer ska detta förverkligas redan inom samma dag, senast följande arbetsdag.

Om anställd inom skolan eller elevhälsan bedömer att eleven kan vara i behov av psykolog- eller kuratorstjänster ska hen genast ta kontakt med skolpsykolog eller skolkurator tillsammans med eleven och ge nödvändiga uppgifter som behövs för att bedöma stödbehovet. Om det inte är möjligt att kontakta elevhälsopersonal tillsammans med eleven ska eleven informeras om kontakten och ges möjlighet att diskutera med skolpsykolog- eller skolkurator inom sju dagar.

Vid SPSU så har vi något utökade psykologtjänster för att trygga elevernas och studerandenas välmående.

Skolcoach

Vid SPSU har vi även tillgång till en skolcoach.