Verksamhet

Barnens, elevernas och studerandenas välmående

Elevhälsan är verksamhet som strävar efter att främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande. Elevhälsan innebär både kollektivt och individuellt stöd. Den följer upp och utvärderar välbefinnandet i hela skolsamfundet, i enskilda klasser och hos enskilda elever. Både den gemensamma och den individuella elevhälsan ordnas i ett yrkesövergripande samarbete och ska i första hand arbeta förebyggande.

Gemensam elevhälsa

Med det kollektiva stödet menas skolans verksamhetskultur som har som avsikt att främja lärande, välmående, hälsa, växelverkan och delaktighet i skolgemenskapen. Den stävar också efter en sund och trygg skolmiljö som är fri från hinder. En välfungerande elevhälsa förverkligas genom att hela personalen i skolan samarbetar för elevens bästa. Elevhälsan hör därmed till alla som arbetar på skolan och till dem som ansvarar för elevhälsotjänsterna. Skolans elevhälsogrupp ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av den gemensamma elevhälsan i samarbete med skolans personal, eleverna och vårdnadshavarna. Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att påverka är av central betydelse för den gemensamma elevhälsan. Skolans elevhälsogrupp ansvarar även för uppgörande, genomförande och uppföljning av en elevhälsoplan i skolan. Elevhälsoplanen utarbetas i samråd med skolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare. Skolan uppdaterar sin elevhälsoplan läsårsvis.

Individuell elevhälsa

Eleverna har också rätt till individuell elevhälsa som innefattar skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande behandling av individuella elevhälsoärenden. Vid SPSU ordnas elevhälsotjänster som ett samarbete mellan skolan och social- och hälsovårdssektorn vid Uleåborgs stad. I individuella elevhälsoärenden kalls sakkunniga och ett stödnätverk alltid samman i samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare. Behandlingen av elevens ärende i den individuella elevhälsogruppen dokumenteras i en elevhälsojournal. I arbetet följs bestämmelser för olika yrkesgrupper, sekretess samt bestämmelser för hur information får överlåtas och mottagas.

*sidan kommer att uppdateras 25.2.2020