Verksamhet

Gymnasiets studiehandbok

Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEHANDBOK GYMNASIET 2024-2025

Allmänt

Gymnasiets lärokurs för unga omfattar minst 150 studiepoäng. Målet är att avlägga gymnasiet på tre, men du har rätt att genomföra det på fyra år. Gymnasiet kan bevilja dig tilläggstid för att slutföra dina gymnasiestudier på grund av sjukdom, skada eller annat särskilt skäl. Förlängningen beviljas av gymnasiets rektor.

Allmän information och om studierna hittar du via studieinfo här eller via utbildningsstyrelsens sidor

Studier och studiepoäng

Gymnasiestudiernas omfattning räknas i studiepoäng. I studierna ingår både obligatoriska och valfria studier. Du kan dessutom välja lokala valfria studier eller genomföra gymnasiediplom enligt gymnasiets utbud. Se mer här

Gymnasiets läsår är indelat i fem perioder vilka framgår ur skolans arbetstider. I varje period anordnas ett antal studieavsnitt vilka framgår ur periodiseringen.

Att studera

En studerande är skyldig att delta i undervisningen om det inte finns en grundad anledning för frånvaro (tex sjukdom). Vid SPSU har vi inga tidsgränser för frånvaro då utgångsläget är att den studeranden alltid deltar i undervisningen om inte annat överenskommits. Studierna för en studerande kan efter den studerandes ansökan delvis ordnas på annat sätt. Om du funderar på detta kontakta studiehandledare eller rektor. Rektor beslutar om ev. avvikelser efter skriftlig ansökan.  

Den studerande ska också utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. Den studerande ska låta bli att mobba andra och undvika aktiviteter som kan äventyra säkerheten eller hälsan för andra studerande, läroanstaltsgemenskapen eller studiemiljön. 

Studentskrivningar

Gymnasieutbildningen avslutas med en studentexamen. Med hjälp av studentexamen klarläggs om de studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. I examen ingår prov i modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik och realämnena.

Du kan läsa mer om studentexamen, avgifterna och tidtabellerna här

Förmåner, avgifter, boende, resor etc

Gymnasieutbildningen är avgiftsfri för en läropliktig studerande som genomför hela gymnasiets lärokurs. Läroplikten utgår då den unga fyller 18 år eller om hen före det avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesinriktad examen). Om studierna är på hälft fortsätter avgiftsfriheten fram till slutet av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Det finns en del undantag till detta (fråga studiehandledare, rektor eller ledande rektor för information). FPA har mycket information om allmänt stöd. Se här för detaljer

Boende – egna stipendiefonder

Vid SPSU kan en studerande från annan ort ansöka även om stipendier för boende. Läs mer här eller fråga studiehandledare, rektor eller ledande rektor för information.

Resor – Skolresestödet ovan ersätter i första hand kostnaderna för skolresor. Vid SPSU kan en studerande från annan ort ansöka även om stipendier för resor hem (fråga studiehandledare, rektor eller ledande rektor för information).

Andra regler

Skolan har en del allmänna regler vad gäller uppförande, mobiltelefoner etc. Dessa regler är till för att alla ska trivas och få arbetsro på skolan. Bland dessa finns