Verksamhet

Bedömning och utvecklingssamtal

Med bedömning av elevens lärande finns två syften som stödjer varandra. Syftet med bedömningen är att

– handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens förutsättningar för självvärdering (formativ bedömning).

– definiera i vilken mån eleven har uppnått målen som ställts upp för läroämnena (summativ bedömning).

Formativ bedömning

Syftet med den formativa bedömningen är att handleda eleven i framstegen i studierna i relation till de uppställda målen. Den formativa bedömningen hjälper eleven att förstå sitt eget lärande, uppfatta sina styrkor och utveckla sina arbetsfärdigheter i syfte att nå de mål som ställts upp för läroämnet. Den formativa bedömningen är en del av undervisningen.

Den formativa bedömningen är respons som stödjer och handleder lärandet. Responsen ska hjälpa eleven att förstå målen för läroämnet, att uppfatta sina egna framsteg i relation till de uppställda målen samt hur prestationerna kan förbättras i förhållande till de uppställda målen och kunskapskraven. Självvärdering och kamratrespons är en del av den formativa bedömningen.

Summativ bedömning

Syftet med den summativa bedömningen är att beskriva hur väl och i vilken mån eleven har uppnått de mål som ställts upp för läroämnena i den lokala läroplanen.

Betyg

I den grundläggande utbildningen används följande betyg:

1. läsårsbetyg

2. mellanbetyg

3. skiljebetyg

4. avgångsbetyg.

Skolan använder en gemensam botten för dessa betyg. Nedan presenteras i korthet hur mellan- och läsårsbedömningen genomförs årskursvis.

Mellan- och läsårsbedömningen i korthet, årskursvis

Åk 1

· Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp (max. tre mål).

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet.

· Blanketten finns på wilma.

· Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är förhindrad att delta.

· Höstterminen utvärderas i januari / februari med ett bedömningssamtal.

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. Blanketten finns på wilma.

· Bedömningssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna.

Läsårbetyg åk 1

· Alla ämnen som undervisas bedöms, godkänd / underkänd

· Modersmål och matematik bedöms enligt en fyrstegsskala; utmärkta kunskaper, bra kunskaper, nöjaktiga kunskaper, borde förbättras

· Bedömningen i modersmål och matematik ska kompletteras verbalt

· I övriga ämnen är den verbala bedömningen frivillig. Den verbala bedömningen kan gärna poängtera de uppställda målen som framkommit under utvecklings- och bedömningssamtalen.

· Bedömningen av uppförandet ges verbalt (bilaga till läsårsbetyget).

Åk 2

· Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp (max. tre mål).

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet.

· Blanketten finns på wilma.

· Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är förhindrad att delta.

· Höstterminen utvärderas i januari / februari med ett bedömningssamtal.

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet.

· Blanketten finns på wilma.

· Bedömningssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna.

Läsårsbetyget åk 2

· Alla ämnen som undervisas bedöms, godkänd / underkänd

· Modersmål, A1 språket (engelska) och matematik bedöms enligt en fyrstegsskala; utmärkta kunskaper, bra kunskaper, nöjaktiga kunskaper, borde förbättras

· Bedömningen i modersmål, A1 språket (engelska) och matematik ska kompletteras verbalt.

· I övriga ämnen är den verbala bedömningen frivillig. Den verbala bedömningen kan gärna poängtera de uppställda målen som framkommit under utvecklings- och bedömningssamtalen.

· Bedömningen av uppförandet ges verbalt (bilaga till läsårsbetyget).

Åk 3

· Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp (max. tre mål).

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet.

· Blanketten finns på wilma.

· Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är förhindrad att delta.

· Höstterminen utvärderas i januari / februari med ett bedömningssamtal.

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet.

· Blanketten finns på wilma.

· Bedömningssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna.

Läsårsbetyget åk 3

· Bedömning i alla ämnen som undervisas, godkänd / underkänd (mindre än två årsveckotimmar) eller bedömning enligt fyrstegsskalan (minst 2 årsveckotimmar); utmärkta kunskaper, bra kunskaper, nöjaktiga kunskaper, borde förbättras

· Bedömningen i modersmål, A1 språket (engelska) och matematik ska kompletteras verbalt.

· I övriga ämnen är den verbala bedömningen frivillig. Den verbala bedömningen kan gärna poängtera de uppställda målen som framkommit under utvecklings- och bedömningssamtalen.

· Bedömningen av uppförandet ges som verbal bedömning (bilaga till läsårsbetyget).

Åk 4

· Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp (max. tre mål).

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet.

· Blanketten finns på wilma.

· Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är förhindrad att delta.

· Höstterminen utvärderas i januari / februari med ett bedömningssamtal.

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. Blanketten finns på wilma.

· Bedömningssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna.

Läsårsbetyg åk 4

· Sifferbetyg

· På årskurs 4 ska även kompletterande verbal bedömning ges i modersmål, A1 språket (engelska) och matematik.

· Uppförandet bedöms enligt uppförandekriterierna för sifferbedömning.

Åk 5-9

· Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp (max. tre mål).

· En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. Blanketten finns på wilma.

· Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är förhindrad att delta.

Mellanbetyg åk 5-9

· Mellanbetyg ges vid höstterminens slut.

· Sifferbetyg

· Uppförandet bedöms enligt uppförandekriterierna för sifferbedömning.

Läsårsbetyg åk 5-8, avgångsbetyg åk 9

· Sifferbetyg

· Uppförandet bedöms enligt uppförandekriterierna för sifferbedömning.

Kriterierna för bedömning av uppförande

Bedömningen av uppförandet genomförs i relation till de mål som ställts upp för uppförande i den lokala läroplanen och hur väl eleven uppnått dem. Målen som ställts upp för uppförande ska grunda sig på skolans verksamhetssätt och ordningsstadga. Uppförandet bedöms som en egen helhet i betygen och det vitsord eller verbala omdöme som eleven fått inverkar inte på vitsordet eller det verbala omdömet som ges i ett läroämne.